EL 239 Bunchúrsa sa Ghaeilge Liotúirgeach d’Ábhair Shagart / Intro Course in Liturgical Irish

Module Level

8

Time Allowance

12 hours

Assessment

TBC

Module Aims

Áiseanna agus Tacaíochtaí Gaeilge don Liotúirge

(Support Resources in Irish for the Liturgy)

Scileanna Léitheoireachta don Aifreann 1 (Reading Skills: The Mass 1)

Scileanna Léitheoireachta don Aifreann 2 (Reading Skills: The Mass 2)

Paidreacha Coitianta (Common Prayers)

Paidreacha Dúchais agus Gnéithe d’Oidhreacht Spioradálta na hÉireann

(Native prayers and Aspects of the Spiritual Heritage of Ireland)

An tAifreann le Páistí: Téacs an Aifrinn agus ag Labhairt le Páistí i rith an Aifrinn (The Mass with Children: The Mass Text for Children and Speaking with Children during the Mass)

Scileanna Léitheoireachta do Bhriathar Dé (Reading Skills: The Word of God)

Guí an Phobail: Grúpobair – Ullmhúchán agus Léitheoireacht

(Group-preparation and Reading of Prayers of the Faithful)

Gaeilge do Chruinnithe le Páistí, Múinteoirí & Tuismitheoirí

(Greetings and Conversational Irish for Meetings with Children, Teachers & Parents)

Ceol i nGaeilge don Liotúirge (Canaimis) (Music in Irish for the Liturgy – Canaimis)

Gaeilge do Sheanmóirí (Irish for Sermons )

Dul Siar (Recap)

Scrúdú Cainte (15-20 nóiméad) – Trí chuid sa Scrúdú Cainte:

(Scheduled Oral Examination (15-20 Minutes) – 3 parts)

  • Píosa Léitheoireachta: Sliocht (150 focal) as téacs an Aifrinn / as na Scrioptúir a léamh os ard le brí (3 nóiméad – 25%)
  • Rólimirt / Garchleachtas: Tús a chur le comhrá idir sagart agus múinteoir / idir sagart agus páiste / idir sagart agus tuismitheoir (3 nóiméad – 25%)
  • Gnáthchomhrá: Cúpla ceist faoi oidhreacht spioradálta na hÉireann, agus faoi na tacaíochtaí atá ann don liotúirge i nGaeilge (8 nóiméad – 50%)

(Reading Aloud: 150-word extract from the Mass text / Scriptures to read aloud with meaning – 3 minutes – 25%)

(Role-Play / Simulation: Beginning a conversation between priest and teacher /priest and child/priest and parent – 3 minutes – 25%)

Learning Outcomes

  • Source and appraise Irish (language) liturgical resources and supports, including Irish liturgical music resources.
  • Read aloud the Irish text of the Mass, and the Irish text of the Mass for children, with meaning.
  • Recite common prayers in Irish, without notes, with meaning.
  • Speak in Irish with some confidence with children, teachers and parents during the liturgy and at meetings.
  • Critique selected native prayers, and evaluate their suitability for use in modern liturgies, and discuss aspects of the spiritual heritage of Ireland.
  • Prepare in Irish a section of a bilingual sermon.

Donate

We're always fundraising to improve Saint Patrick’s College so why not donate and help make us better!